HeppOn, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası;

Bilgi

Veri merkezlerin hükümlerine yönelik destekleyici içerik, bağlantı hizmetleri ve ilişkili kurumsal işlevler.

Şirketimiz

HeppOn sektöründe öncü, seçkin, taşıyıcı bağımsız veri merkezi hizmetleri sağlayıcısıdır. Bizler, dijital ekonomiyi güçlendiren BT ve telekom ekipmanlarına yönelik güvenli ve yüksek-bağlantılı ortamlar sağlayacak şekilde Avrupa genelindeki şehirlerde faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Veri Merkezlerimiz, interneti oluşturan bağımsız ağların buluştuğu ve bant genişliği yoğun uygulamaların, içeriğin ve bilginin barındığı ortamlar sunmaktadır.

HeppOn olarak bir taraftan ticari faaliyetimizi sürdürülebilir bir şekilde geliştirme ve genişletme hususuna bağlı iken diğer taraftan da hem endüstri içerisindeki saygınlığımızı artırmakta hem de örnek niteliğinde hizmetleri, yenilikçi yaklaşımı ve katma değerli çözümleri aracılığıyla müşterilerimizin beklentilerini karşılamaktayız. Entegre kalite yönetim sistemimiz bu devamlılık arz eden gelişimimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Teşkilatımız

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimine yönelik teşkilat ve düzenlemelere yönelik ayrıntılı bilgi HeppOn entegre yönetim sisteminde mevcuttur.

Bu politikanın ve Şirket genelindeki sağlık, güvenlik ve refah ile ilgili tüm hususların uygulanmasına yönelik sorumluluk Yönetim Kuruluna aittir.

Üst Düzey Yönetim Ekibi, bu politikanın uygulanmasından ve kendi kontrol bölgelerindeki sağlık, güvenlik ve refah yönetiminden sorumludur.

Operasyonel Standartlar Sorumlusu, bu politikanın uygulamaya sokulmasından ve iş sağlığı & güvenliği yönetimi sisteminin işin ilgili olduğu diğer standartlar ile entegre olmasını ve bunları desteklemesini sağlamaktan sorumludur.

Departman ve Operasyon Yönetimi ve görevlendirilen sorumlu şahıslar, kendi işlev ve yerleşke/bölgelerindeki sağlık, güvenlik ve refahtan ve de ana bölge dışındaki çalışmalara yönelik her türlü rapordan sorumludur.

Şirket için ya da Şirket adına çalışan her şahsın bu politikanın gereksinimlerine uyma sorumluluğu vardır.

Taahhütlerimiz

HeppOn, etkili iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin işimiz ve etkileşimde olduğumu kişiler için kritik olduğunu bilir.
Yeterli refah imkânları sunmakla beraber, faaliyetlerimizi yürüten ya da bunlardan etkilenen her bireyin yaralanmasını ya da hastalanmasını engelleyecek şekilde güvenli çalışma uygulamaları ve şartları oluşturmak ve sürdürmek bizim ciddi sorumluluk üstlendiğimiz hususlardır.

Yönetim kadememiz Şirketin aşağıdakileri yapmasını sağlamaktadır:

* Geçerli mevzuat, yönetmelik ve hükümet yönergelerine uymak ve mümkün olması durumunda ilgili endüstriye yönelik uygulama kurallarını uygulamak.

* Etkili bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi uygulaması ve taahhütlerimizi gerçekleştirmek adına amaç ve hedefler oluşturmak ve sürekli olarak performansı iyileştirmek için ortam sağlamak.

* İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin doğru bir şekilde uygulanması ve şirketin işletme kültürüne yerleştirilmesini sağlamak üzere gerekli araçları, bilgiyi ve kaynakları temin etmek.

* İşlerini güvenli bir şekilde ve sağlık riski oluşturmadan yürütmeleri açısından çalışanlarımızın gerekli beceriyi kazanmalarını için eğitimlerini sağlamak.

* Kendi işlerini yaparken kabul edilmez sağlık ve güvenlik riski oluşturmadıklarını doğrulamaya yönelik yüklenicileri değerlendirmeye almak, kontrol etmek ve denetlemek.

* Sağlık ve güvenlik tehlikelerini belirlemek ve faaliyetleri yürüten ya da bunlardan etkilenen bireylerin kaza, yaralanma ya da hastalıkla karşı karşıya gelmelerini engelleyecek şekilde riskleri ortadan kaldırma ya da kontrol altına alma amacıyla riskleri değerlendirmek.

* Sağlık ve güvenlik hususları, politikaları ve prosedürleri ile ilgili çalışanlara danışma sağlamak.

* Zayıf ve engelleri olan bireylere uygun düzenlemeler ve gerekli koşullar sağlamak.

* Hedef ya da amaçları koyarken ya da gerçekleştirirken ya da değişiklikleri uygularken işi yürütme konusunda iş sağlığı ve güvenliğini negatif etkilememek.

* Önemli sağlık ve güvenlik risklerini gündeme getirmek ve önlem almak.

* Güvenlik düzenlemelerini, önemli riskleri ve etkili iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin önemini ilgili taraflara bildirmek.